Family: Troglodytidae

Wren – Troglodytes troglodytes