Family: Yponomeutidae

Spindle Ermine – Yponomeuta cagnagella

Bird-cherry ermine – Yponomeuta evonymella