Family: Pyralidae

Acrobasis advenella

Acrobasis repandana

Bee Moth – Aphomia sociella

Endotricha flammealis

Gold Triangle – Hypsopygia costalis