Family: Crambidae

Agriphila geniculea 

Agriphila tristella 

Anania coronata

Small Magpie – Anania hortulata 

Anania lancealis

Chrysoteuchia culmella

Box Tree Moth – Cydalima perspectalis

Eudonia lacustrata

Eudonia mercurella

Garden Pebble – Evergestis forticalis

Evergestis pallidata

Mother Of Pearl Moth – Patania ruralis

Mint Moth – Pyrausta aurata

Scoparia ambigualis

Scoparia pyralella