Family: Argyresthiidae

Argyresthia bonnetella

Argyresthia pruniella

Argyresthia spinosella