Family: Lauxaniidae

Minettia fasciata (species group)